Privacy verklaring

Praktijk Jongleer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Praktijk Jongleer omgaat met uw persoonsgegevens.

Praktijk Jongleer doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Praktijk Jongleer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Praktijk Jongleer in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Praktijk Jongleer deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Jongleer verwerkt de persoonsgegevens van u als cliënt en indien van toepassing van u als ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger omdat u een overeenkomst heeft afgesloten voor een dienst met Praktijk .Ook kan u zelf deze informatie telefonisch of via de mail hebben verstrekt.

Praktijk Jongleer verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Van de cliënt en indien van toepassing ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • BSN nummer (bij trajecten via de gemeenten die onder de Jeugdwet vallen)
 • ingevulde intakeformulieren/vragenlijsten/checklisten i.r.t. tot de individuele problematiek vancliënt
 • diagnose
 • rapportage over de voortgang van de verleende hulp aan cliënt
 • verslaglegging van telefoongesprekken met ouders/verzorgers van cliënt, school en/of anderehulpverleners
 • overdracht informatie over cliënt via een veilige website mailbox verbinding metouders/verzorgers van cliënt, school en/of andere hulpverleners met uw specifieketoestemming
 • evaluatieformulieren
 • cliënttevredenheidsformulieren

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Praktijk Jongleer verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • voor communicatie over de uitnodiging voor intake en over de opdracht ;
 • om uitvoering te geven aan de overeengekomen opdracht
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren
 • om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om de dienst bij u te kunnen verlenen
 • om indien van toepassing materialen bij u af te leveren
 • ten behoeve van de urenregistratie/reiskostenregistratie;
 • om aan u te kunnen factureren
 • ten behoeve de financiële administratie en belastingaangifte conform de wettelijkeverplichtingen
 • om nieuwsbrieven en informatie folders te verzenden

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens?

 • verslaglegging/dossier gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna 15 jaar conform de bewaartermijn van de Jeugdwet
 • financiële administratie conform de wettelijke termijn maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

Praktijk Jongleer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Jongleer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Praktijk Jongleer geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Verder kan Praktijk Jongleer alleen u persoonsgegevens delen met derden indien u daarvoor schriftelijk specifieke toestemming geeft.

Minderjarigen

Praktijk Jongleer verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger op basis van een overeenkomst. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Recht omtrent uw gegevens: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Jongleer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jongleer.nl.

Praktijk Jongleer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Jongleer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Praktijk Jongleer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Praktijk Jongleer hanteert gebruikersnamen en wachtwoorden op alle systemen;
 • Praktijk Jongleer pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daaraanleiding toe is;
 • Praktijk Jongleer maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bijfysieke of technische incidenten;
 • Praktijk Jongleer gebruikt voor verslaglegging een veilige webverbinding
 • Praktijk Jongleer test en evalueert regelmatig de maatregelen

Praktijk Jongleer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verslagen

Verslagen worden bewaard in een beveiligde internetomgeving. Ouders krijgen hiervan een link, die zij desgewenst met hun kind, scholen of andere behandelaars en betrokkenen kunnen delen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met Praktijk Jongleer. Komt Praktijk Jongleer er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.