Algemene Voorwaarden Praktijk Jongleer

 

Artikel 1.        Definities:

H>andelsnaam : Begeleiding Jongleer & Leerpraktijk Jongleer

Register KvK 01129786 SBI codes: 8899.1 (jeugdzorg) en 889.2 (maatschappelijk werk) en 85599 (educatie) o.v.v: Praktijk voor (remediërende) motorische, sociale en cognitieve training. En activiteiten met en ondersteuning van mensen met een beperking.

Register Vektis zorgaanbieder

4102 PGB aanbieders

AGB-Code : 41419732

Lid van vakvereniging Adiona kindercoaches en VvDC Nederl>andse vereniging voor Davis counselors en DDA international.

Het is een eenmansbedrijf, ZZP, gerund door Elisabeth ( Elsbeth) Weterings- Gaaikema geb 13-4-1960.

1.2       Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Praktijk Jongleer een overeenkomst sluit. In de regel: ouders/verzorgers van de leerling of een volwassen leerling, die niet onder curatele, mentoraat od staat. In het laatste geval is de contractant zijn/ haar rechtsvertegenwoordiger.

1.3       Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Praktijk Jongleer wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en contractant ook dezelfde kunnen zijn).

1.4       Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Praktijk Jongleer en contractant tot st>and komt. De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of per e-mail tot st>and. Bij ondertekening van het intakeformulier worden de algemene voorwaarden zonder voorbehoud geaccepteerd.

1.5       Ouderverslag: Na elke of na enkele sessies volgt steeds een verslag van de bevindingen tijdens de sessies. Deze worden gestuurd naar de ouders/vertegenwoordigers van de leerling en eventueel in overleg naar >andere betrokkenen rondom de leerling, zoals leerkrachten, zorgteamleden, REC begeleiders, de leerling zelf ed. Aan de h>and van de verslaglegging wordt alleen aangegeven wat er beh>andeld is.

1.6       Tarieven: de op het moment van totst>andkoming van de overeenkomst op  www.jongleer.nl vermelde prijzen voor de diverse door Praktijk Jongleer aangeboden diensten. De intake is altijd voor het volle tarief. Als er gewerkt wordt adhv een inkomenskortingsstaffel dan gaat deze in vanaf de eerste sessie en duurt zolang als is overeengekomen. Deze korting wordt pas geleverd na overleg van de meeste recente gezamelijke gezins inkomensbelastingaangifte.

1.7 Bij de Kvk staat de leerpraktijk apart geregistreerd en de PGB begeleiding ook. Het is dus leerpraktijk Jongleer of PGB begeleiding Jongleer. PB contracten sluit ik altijd af met vermelding van mijn werknaam en Kvk nummer èn mijn eigen naam voluit ( Elsbeth Weterings- Gaaikema) en bsn nummer.  Voor het maken van een begeleidingsplan en zorgplan en het indienen van de facturen  ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders/ verzorgers/ gemachtigde= de contractanten.

De contractanten blijven ook privé aansprakelijk als het PGB onverhoeds niet wordt uitgekeerd of als hierbij problemen ontstaan dienen zij het bedrag alsnog binnen 2 ma>and na de factuur datum te voldoen.

Artikel 2.        Algemeen:

2.1       Persoonsgegevens worden door Praktijk Jongleer zorgvuldig bewaard

2.2       Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

2.3       Door leerling in vertrouwen aan Praktijk Jongleer ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de contractant, tenzij Praktijk Jongleer dit tegen het belang van de leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of >andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Praktijk Jongleer.

2..4      Praktijk Jongleer is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen of letsel wat een leerling overkomt. Mocht een leerling tijdens de sessies schade berokkenen aan goederen of personen, dan ga ik  ervan uit dat iedere leerling een WA-verzekering heeft. Ouders met kinderen met gedragsproblemen moeten zich bewust zijn, dat zij dit specifiek bij hun WA moeten aangeven, aangezien dit >anders uitgesloten kan worden door de betreffende verzekering.

Praktijk Jongleer heeft een verzekering voor zaak- en gevolgschade, maar niet voor vermogensschade. Er kan dan ook alleen aanspraak gemaakt worden in probleemsituaties voor zaak- en gevolgschade  indien dit gedekt wordt door de verzekering van Praktijk Jongleer, dit ter beoordeling  door de verzekering. Onderlinge schikking kan nooit hoger zijn dan  3 x de hoogte van de facturen, die ouders hebben betaald voor de sessies van hun kind bij praktijk Jongleer,  betreffende de afgelopen totaalwaarde over de laatste 12 ma>anden van beh>andeling.

2.5       Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Praktijk Jongleer volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Praktijk Jongleer hiervoor en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. Als het de leerling –nog- niet lukt de verantwoording voor het leerproces te accepteren en hierin actief of passief in verzet gaat kan dit een reden zijn om eenzijdig aan te geven door Praktijk Jongleer dat verdere beh>andeling of begeleiding op dit moment niet zinnig is.

2.6       Praktijk Jongleer biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Praktijk Jongleer verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen pakket. Er valt nml soms niet af te leiden of de stof ook werkelijk is binnengekomen, begrepen of toegepast. Hiervoor draagt Praktijk Jongleer/ Elsbeth Weterings geen enkele verantwoording, >anders dan een inspanningsverplichting. ( zie ook: geen recht op vermogensschade bij 2.4

2.7       In gevallen van overmacht voor Praktijk Jongleer kan het voorkomen dat de omst>andigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Praktijk Jongleer is hiervoor niet aansprakelijk.

2.8       De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Zonder opzegging wordt voortzetting verondersteld.

2.9       De leerling kan geschorst worden indien: –  de leerling zich niet houdt aan de huis- en gedragsregels van Praktijk Jongleer, indien sprake is van aanhoudend storend, pestend, intimiderend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij het Praktijk Jongleer.  Dit ter beoordeling van Praktijk Jongleer, echter onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de leerling.

2.10 In sommige situaties kan ik opnamen maken van onze sessies. Video’s zijn alleen voor gedragsanalyse van Praktijk Jongleer bedoeld en zullen  nooit met derden worden gedeeld. Foto’s zullen alleen met toestemming van ouders en betroffen leerling in sommige gevallen voor Facebook, reclame, of de website worden gebruikt en cases zullen altijd worden geanonimiseerd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd aangeven en zal ik niets plaatsen. Video’s worden integraal maximaal 3 weken bewaard en alleen fragmenten zullen voor beh>andelingsdoeleinden langer worden gearchiveerd.

2.11 Indien derden betrokken worden  bij de veslaglegging is hierover altijd eerst contact met de contractanten. Denk hierbij aan scholen, persoonlijke begeleiders, ambulante begeleiding, Necso, Molendrift, SBD, natuurlijke ouders ed. Samenwerking van alle partijen versnelt vaak het proces.

Artikel 3.        Tarieven en Betaling:

3.1       Contractant is aan Praktijk Jongleer het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd. De factuur wordt per e-mail gestuurd en moet binnen 14 dagen overgemaakt zijn.

Let op: voor verschillende activiteiten gelden verschillende tarieven.

In het algemeen wordt BTW apart berekend. Uitzondering hierop zijn: activiteiten, die onder een PGB kunnen vallen en activiteiten, die vallen onder een schoolbrief, waarin de betrokken school heeft aangegeven op de hoogte te zijn van begeleiding of beh>andeling bij Praktijk Jongleer.

Artikel 4.        Vakanties en feestdagen

4.1       In de vakanties en op feestdagen gaat Praktijk Jongleer meestal niet dicht;  We overleggen dan altijd of de leerling door wil gaan of niet of juist extra begeleiding wil krijgen.  Praktijk Jongleer zelf neemt zoveel mogelijk in de schoolvakanties de vakantie op, maar door prive omst>andigheden of bijscholing kan dit ook op >andere momenten. Hiervan krijgt u per mail tijdig bericht. Begeleiding komt dan te vervallen en indien nodig verschuiven we de sessies in onderling overleg. Schoolvakanties willen per school en gemeente wel eens verschillend uitvallen. Geef AUB de vakantie weken van uw lind tijdig ( max 2 weken van te voren) door.

4.2 De weken in en rondom de schoolvakanties kunnen voor een Davis counseling worden gereserveerd. Als dit gebeurt kan het zijn dat reguliere sessies worden verschoven of gecanceld.

4.3 Bij het niet op komen dagen van een afspraak kan Praktijk Jongleer wel een rekening indienen, als er niet 24 uur of langer van te voren is afgezegd.
Bij overmacht overleggen we.
Bij plotselinge ziekte wordt er geen nota gestuurd, tenzij dit te vaak voorkomet. Dit ter inschatting van Praktijk Jongleer en eventueel weerlegd adhv doktersverklaringen.

Artikel 5.        Methodes:

Praktijk Jongleer werkt volgens diverse methodes en ontplooit hiervoor verschillende activiteiten. Tenzij duidelijk is afgesproken om één methode te hanteren is praktijk Jongleer vrij hierin  combinaties aan te brengen als dit ondersteunend lijkt voor de ontwikkeling of begeleiding van de leerling.

Artikel 6.        Lokatie:

Praktijk Jongleer werkt op beide ondersta>ande lokaties en in overleg op lokaties zoals scholen of het thuisadres van de leerling. Zonder specifieke afspraak is het altijd in Harkstede aan de Hoofdweg 186. Hier wordt gewerkt in de wagen achter op het terrein. De leerling houdt in zijn/ haar gedrag in het woonhuis rekening ermee, dat dit niet de werkruimte is en dat hij/ zij hier te gast is.

Als Praktijk Jongleer met een leerling op een >andere lokatie werkt dan de Hoofdweg 186 in Harkstede, dan  is daar de WA niet altijd geldig. De aansprakelijkheid van Praktijk Jongleer wordt niet aanvaard als het niet gedekt wordt in de bedrijfs WA verzekering of door de prive verzekering van Elsbeth Weterings- Gaaikema.

Praktijk Jongleer neemt bv geregeld leerlingen mee in de auto- DIt is alleen gedekt volgens de inzittende verzekering van de auto.

In dergelijke gevallen geldt een maximale schade vergoeding zoals genoemd in 2.4.

Artikel 7.

Praktijk Jongleer is aangesloten bij de  Vereniging voor Davis Counselors en Davis International.
Bij onderlinge geschillen kunnen beide partijen zich tot hen wenden voor advies en bindende  uitspraken. Zie

Extra:

In geval van geschillen verbinden beide partijen zich om eerst zo goed mogelijk samen in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Als volwassen mensen moeten we altijd het belang van het betrokken kind voorop stellen en in het oog houden dat diens welbevinden voorop staat. Als wij er niet uit kunnen komen, kunnen we ons richten tot de Davis counseling vereniging ( VvDC) bij een Davis counseling of tot Adiona kindercoaches vereniging bij >andere begeleidingsvormen. Hun uitspraken zijn bindend voor beide partijen. Vanaf 1 januari 2017 is Stichting Adiona aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz.

Praktijk Jongleer wordt vertegenwoordigd door Elsbeth Weterings- Gaaikema

Adres: Hoofdweg 186, 9614 AL Harkstede GN